Sémantika

Základní záměr projektu

Cílem centra je soustředit interdisciplinární tým postgraduálních studentů z oborů filozofie, matematiky a informatiky, jejichž specializace se stýkají na poli logiky, a vytvořit podmínky pro zintenzivnění interdisciplinární komunikace a rozšíření a prohloubení vzdělání studentů za hranice úzké oblasti jejich specializací. Práce v centru má studenty stimulovat k soustavné vědecké práci, k obhajobám disertací na vysoké odborné úrovni a motivovat jejich další setrvání v akademické sféře. Centrum je společným projektem Filozofické fakulty Karlovy univerzity, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Filozofického ústavu Akademie věd a Ústavu informatiky Akademie věd; sídlí na FF UK a jeho činnost je financována grantem GA ČR č. 401/09/H007. Navazuje na projekt Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí, řešený od roku 2003 do září roku 2007 a financovaný grantem GA ČR č. 401/03/H047.

Práce členů týmu se týká především následujících tematických okruhů:
* Studium problematiky významu v širších filosofických, logických a sémantických souvislostech, primárně v paradigmatu jazykově orientované, analytické filosofie, odvozeně ale i v jejím vztahu k filosofii tradiční a fenomenologické.
* Rozvíjení různých pojetí logiky a sémantiky, od filosofických, přes lingvistické po matematické, a snaha se o jejich propojení.
* Porovnávání jednotlivých přístupů k analýze a reprezentaci znalostí, dosud zkoumaných v logice a filozofii, a studium jejich filozofického zázemí a kořenů.
* Studium formálních logických kalkulů vhodných k zachycování nových pohledů na informace a znalosti a na jejich logickou strukturu.

Přehled a plán domácích aktivit

Součástí poslání centra je vytvoření předpokladů pro přímé zapojení doktorandů do vědeckého výzkumu, které je předmětem spolupráce mezi zúčastněnými univerzitami a Akademií věd ČR, zejména Filozofickým ústavem, který se na projektu podílí přímo. V rámci této spolupráce doktorandi vytvářejí pracovní skupiny pod vedením a za účasti vědeckých pracovníků Akademie, v jejich rámci se seznamují s aktuální problematikou řešenou v ústavech a do jejího řešení se aktivně zapojují (týká se zejména FLÚ a ÚI AV ČR).

Plán konkrétních domácích aktivit

* Účast na vědeckých konferencích pořádaných Akademií věd, zejména každoroční mezinárodní konferenci LOGICA.
* Publikování výsledků práce v rámci ediční řady interních publikací.
* Příprava souboru překladů a článků mapujících historii logiky a její interakce s filozofií, který by vyplnil citelnou mezeru v této oblasti.
* Pořádání společného semináře (jeho cílem je nejen vzájemné doplnění odborného curricula, ale především vzájemná prezentace vlastních výsledků doktorandů a ostatních členů logické obce)
* Účast na seminářích Akademie věd (především na seminář matematické logiky na MÚ AV ČR, na semináři aplikované matematické logiky ÚI AV ČR a na doktorandském semináři na MÚ AV ČR).
* Výjezdní týmová soustředění.

Plán zahraničních aktivit

Významnou složkou činnosti týmu bude integrace studentů do mezinárodní vědecké obce. Předpokládá se zejména:
* Účast na konferencích Logic Colloquium, Trends in Logic, International Wittgenstein Symposium, European Conference in Analytic Philosophy, atd.
* Účast na letních školách ESSLLI (European Summer School of Logic, Language, and Information),
* Účast na aktivitách programu CEEPUS, v jehož rámci se již po několik let uskutečňují výměnné pobyty zahraničních i tuzemských odborníků a studentů.
* Účast na mezinárodních konferencích v Čechách: Logica, Softcomputing Workshop atd.
* Pobyt zvaných zahraničních odborníků i doktorandů zejména z míst s navázanou spoluprací (University of Helsinki; Universiteit van Amsterdam; Technische Universität Wien; Technische Universität Dresden, Universität Leipzig atd.),
* Členství v organizacích (Association of Symbolic Logic, Jednota českých matematiků a fyziků, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku a další) umožňující širší zahraniční aktivity.