KAREL PROCHÁZKA: POJEM METAJAZYKA A FILOSOFICKÁ ANALÝZA

Tématem příspěvku bude pojem metajazyka v silném smyslu slova, tj. nikoli pouze jazyka použitého k řeči o jazyku namísto k řeči o tzv. mimojazykové realitě, nýbrž jazyka, jenž se od jazyka, o kterém se jeho prostřednictvím mluví, nějakým podstatným způsobem liší. Příkladem zde může být hierarchie jazyků navržená Tarským v rámci definice pravdy. Otázkou bude, zdali a za jakých podmínek může mít takto pojatý metajazyk nějaký podstatný význam pro řešení filosofických problémů, např. definice pravdy či explikace modalit, a s tím související problém vztahu mezi distinkcí objektový jazyk/metajazyk a přirozeným jazykem.